|
Załóż konto
logo
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty

[...]


V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z FHU Wioletta Stasiak mirage FOR YOU bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do punktu odbioru, w termie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
 3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez Sklep mirage FOR YOU, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać na adres FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, ul Rynek 17,09-500 Gostynin, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do siedziby FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, ul Rynek 17,09-500 Gostynin, zaś SKLEP mirage FOR YOU FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, ul Rynek 17,09-500 Gostynin odesłanej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 k.c.).
 8. FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 9. Sklep mirage FOR YOU może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 10. Jeśli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach o których mowa w pkt 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Konsument ma prawo korzystać z towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.
 14. W przypadku gdy konsument zwraca towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń SKLEP mirage FOR YOU ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, ul Rynek 17,09-500 Gostynin może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VI. Reklamacje

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (słownie: dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W przypadku, gdy Klient który zakupił w Sklepie internetowym towar korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, a rzecz sprzedana ma wadę, to może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU,nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sklep mirage FOR YOU nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.
 7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
 8. datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
 9. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 10. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, ul Rynek 17,09-500 Gostynin. dowód zakupu towaru, może to być na przykład paragon, kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej.
 11. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, dostarczyć wadliwy towar na adres ul Rynek 17,09-500 Gostynin. Reklamowany towar przesyłany do FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU. powinien być czysty.

13.FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji,

Poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.


 1. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU uzupełniony formularz na adres siedziby FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU ul. Rynek 17 09-500 Gostynin przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 2. Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu Go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU.
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 4. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 5. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a FHU WIOLETTA STASIAK mirage FOR YOU korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

[...]


IX. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U Wioletta Stasiak mirage FOR YOU a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U Wioletta Stasiak mirage FOR YOU a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H.U Wioletta Stasiak mirage FOR YOU
 3. F.H.U Wioletta Stasiak mirage FOR YOU zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.12.2018r.

Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wzór formularza zwrotu towaru, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i wzór Reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.


Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:


 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest FHU Wioletta Stasiak mirage FOR YOU o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mirageforyou@interia.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: 09-500 Gostynin ul. Rynek 17 z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: ul. Rynek 17 09-500 Gostynin najlepiej z dopiskiem „Zwrot”.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach: 1. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Załącznik nr 2 - Wzór formularza zwrotu

patrz formularze


Załącznik nr 3 - Wzór formularza reklamacji

patrz formularze